وسعت زیر بنای اهرام مصر چند کیلومتر مربع است؟
30
40
50
60
 


 

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

جواب در لینک زیر:

وسعت زیر بنای اهرام مصر چند کیلومتر مربع است؟