سوال قرعه کشی!
یکشنبه 25 بهمن
موضوع : DNA

یک گرم DNA چه مقدار اطلاعات میتواند ذخیره کند؟
۴۵۵ اگزابایت
۵۴۴ اگزابایت
۵۴۵ اگزابایت
۴۵۵ گیگابایت

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

 
لینک جواب:

http://u4s.ir/695959

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn