کدام اشتباه هنگام استحمام در فصل سرد، چربی پوست را از بین می برد؟  
سنگ پا زدن
دوش گرفتن با آب داغ
دوش گرفتن با آب سرد
استفاده نکردن از لوسیون
 

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

کدام اشتباه هنگام استحمام در فصل سرد، چربی پوست را از بین می برد؟

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn