, سوال قرعه کشی!
جمعه 30 بهمن
موضوع : سرطان سینه


کدامیک از راه هاى انتشار سلول هاى سرطانى نمى باشد؟   راهنمایی
از راه بافت
از راه خون
از راه سیستم لنفاوى
از راه فشار هاى فیزیکى

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelornلینک جواب:

http://u4s.ir/654267

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn