کدام شیوه گیاه خواری نامطلوب ترین شیوه است؟
خام گیاه خواری
گوجه خواری
بخارپز خواری
اب پز خواری

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

 جواب درست در این لینک کلیک کنید

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn


https://telegram.me/ilovelorn😜😜😜✔️.