کاریکلماتور به چه معناست و کتاب «دوکام حرف بی سرو ته »در این مضمون اثر کیست؟  
کلمات آماتور- گلکار
کاریکاتور کلمه - شاپور
کاریکاتور کلمه - میرجعفری
کلمات کاری - شاملو
 

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

 

جواب درست در لینک زیر

کاریکلماتور به چه معناست و کتاب «دوکام حرف بی سرو ته »در این مضمون اثر کیست؟

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn


https://telegram.me/ilovelorn😜😜😜✔️.