وجود کدام ماده در زیتون در جلوگیری از زوال عقلی موثر است؟
آمینواسید
رسوراتول
امگا 3
پلی فنول

جواب درست در لینک زیر:

http://www.fun20.ir/fun/21871