نام دیگر موسیقی چیست؟ 
آوا
خنیا
موزیک
آهنگ

جواب در لینک زیر

نام دیگر موسیقی چیست؟