مصرف کدامیک از موارد زیر در روزهایی که هوا آلوده است توصیه نمیشود؟
شیر ولبنیات پرچرب
توت فرنگی
کدو حلوایی
چای سبز

 
جواب در لینک زیر:

مصرف کدامیک از موارد زیر در روزهایی که هوا آلوده است توصیه نمیشود؟