افرادی که علاقه بالایی به سلفی گرفتن دارند کدام رفتار در شخصیت آنها غالب است؟ 


خجالت

خودشیفتگی

خودخواهی

خودزشت پنداری

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

جواب درست در این لینک کلیک کنید

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn