مدیران اقتصادی کارامد چه میزان از درامدشان را پس انداز میکنند
1/3
2/3
3/5
2/5

جواب در لینک زیر:

مدیران اقتصادی کارامد چه میزان از درامدشان را پس انداز میکنند