مادر کیخسرو در شاهنامه فردوسی چه کسی است؟ 
جریره
سودابه
فرنگیس
توران

جواب درست در لینک زیر

مادر کیخسرو در شاهنامه فردوسی چه کسی است؟ ،