ترشح کدام هورمون در بدن با میزان خندیدن ارتباط مستقیم دارد؟
ایمونوگلوبوین
آدرنالین
کورتیزول
آندروفین

جواب در لینک زیر

ترشح کدام هورمون در بدن با میزان خندیدن ارتباط مستقیم دارد؟